Month: Enero 2019

Ang Krus

Ang The Dream of the Rood ay isa sa mga tulang sinasambit noon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Ang salitang ‘rood’ ay sinaunang salita sa wikang Ingles na nangangahulugang poste at tumutukoy sa krus kung saan ipinako si Jesus. Binibigyangdiin sa tulang ito ang krus. Ayon sa tula, nang malaman daw ng puno na gagawin siyang krus kung saan ipapako ang…

Muling Ibalik

Nang bumalik si Edward Klee sa Berlin, Germany pagkalipas ng maraming taon, malaki na ang pinagbago ng lungsod na kinalakihan niya. Maging siya raw mismo ay malaki na ang pinagbago. Sinabi ni Edward, “Kung babalik ka sa isang lugar na mahalaga sa iyo, maaaring hindi mo alam kung ano ang aasahan mo. Pero malamang malulungkot ka.” May mga pagbabagong nangyayari sa…

Walang Hanggan

Noong 2015, namatay si Jeralean Talley sa edad na 116 taon. Siya ang naitala noon na pinakamatandang tao na nabubuhay sa mundo. Noong 1995 naman ipinagdiwang ng mga taga Jerusalem ang 3,000 taon ng pagkakatatag ng kanilang bansa. Pero kung sa tagal lang ng taon ang pag-uusapan, may isang puno na matatagpuan sa California na higit 4,800 taon nang nabubuhay. Mas…

God is Love

Ang pag-ibig ng Dios ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay.

 

Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Paano ba ito naipapadama sa iba? Nagbabago ba ang pag-ibig sa iba’t ibang sitwasyon ng ating buhay? Ang pag-ibig ng Dios ay hindi nagbabago at ang pag-ibig ang isa sa pinakanatatanging katangian Niya.

 

Makakatulong ang pagbabasa ng babasahing 'God Is Love'…

Mahal tayo ng Dios

Minamahal ng Dios ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya nang higit sa ginagawa nilang paglilingkod.

Marami sa atin ang nagnanais na mapaglingkuran ang Dios. Totoo na gusto ng Dios na magtrabaho tayo para sa ating pamilya. Nais Niya na pamahalaan natin ang Kanyang mga nilikha. Inaasahan din ng Dios na paglingkuran natin ang ating kapwa. Sila ang mga taong mahihina, nagu-gutom,…

Hindi Napapansin

May mga kuwento sa Biblia na minsan ay napapaisip tayo. Halimbawa nito ang nangyari noong naglalakbay ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Pumunta sila sa lugar na ipinangako ng Dios sa kanila. Sinugod sila ng kanilang mga kaaway at umakyat naman si Moises sa isang burol at itinaas niya ang kanyang tungkod (EXODO 17:8-15). Sino ang mag-iisip na makakatulong ang…

Alipin ng Kasalanan

Si Evelyn Waugh ay isang manunulat na taga England. Makikita sa kanyang mga isinusulat ang hindi niya magandang pag-uugali. Kahit naging relihiyoso siya, hindi pa rin nababago ang masama niyang pag-uugali. Minsan, may nagtanong kay Evelyn kung bakit ganoon ang ugali niya sa kabila ng pagiging relihiyoso niya. Sinabi naman ni Evelyn, “Tama kayo sa sinabi ninyo tungkol sa masama kong…

Kulog at Kidlat

Maraming taon na ang lumipas nang mamingwit kami ng kaibigan ko. Habang namimingwit ay bigla namang umulan. Sumilong kami sa mga puno. Nang sa palagay namin na hindi titigil ang ulan, nagpasya kami na umuwi na lang. Tumakbo kami papunta sa aming sasakyan. Pagbukas ko ng pintuan ng sasakyan, nakita ko na bigla na lang kinidlatan ang mga puno kung saan…

Hindi Masasayang

Payo ng kaibigan ko sa mga nagnanais maglaan ng kanilang pera sa negosyo, “Umasa na lalago ang negosyo pero ihanda ang sarili kung sakaling malugi naman ito.” Hindi natin matitiyak ang magiging bunga o resulta ng mga ginagawa nating desisyon sa buhay. Pero kung naglilingkod tayo sa Panginoon bilang mga nagtitiwala sa Kanya, hindi masasayang ang ating mga pinagpaguran kahit gaano…

Hindi Magkukulang

Isipin natin kung magbibiyahe tayo nang wala man lang dala na kahit ano. Walang pera o pampalit na damit. Parang nakakatakot dahil hindi natin alam ang mangyayari sa atin.

Pero iyon mismo ang nangyari sa mga alagad ni Jesus. Inutusan noon ni Jesus ang Kanyang mga alagad na pagalingin ang mga may sakit at ipahayag ang tungkol sa pagliligtas na gagawin…