Month: Mayo 2020

Pagkahiwalay

Isang malakas na sigaw ang narinig sa kadiliman ng hapon. Natakpan nito ang mga pag-iyak ng mga kaibigan at tagasunod ni Jesus, maging ang pagdaing ng dalawang kriminal na nasa tabi ni Jesus. Namangha ang marami sa sigaw na ito.

“Eloi,Eloi, lema sabachtani?”, puno ng paghihirap na sigaw ni Jesus habang nakabitin sa nakakahiyang krus ng Golgota (MATEO 27:45-46).

“Dios ko,…

Tamang Salita

Balak kong sunduin ang asawa kong si Cari galing sa trabaho isang araw. Nasa pintuan na ako kaya ginamit ko ang voice prompt ng aking telepono para itanong sa kanya kung saan ko siya susunduin.

Sa kasamaang palad, naiba ang mensaheng naipadala ng voice prompt kaya naging katawa-tawa ang nakarating sa kanyang mensahe, “old gal” ang sinabi ko, pero “old cow” ang…

Ituon ang paningin

Nahihilo na agad sa biyahe ang anak ko hindi pa man nakakalayo ang bangkang sinasakyan namin. Nang makaramdam narin ako ng hilo, pinipilit ko na lang ang sarili ko na tumingin sa pinagtatagpuan ng langit at dagat. Nakakatulong daw ito para mas maging maayos ang pakikiramdam sa paligid.

Alam ng Dios na gumawa ng hangganan ng langit at dagat na darating…

Pagpaparangal

Pagkatapos ng dalawang dekadang paninilbihan niya bilang piloto ng helikopter, inilaan na lang ni James ang panahon niya sa pagtuturo sa kanilang lugar. Pero hinahanap-hanap niya pa rin ang dating ginagawa kaya pumasok siya bilang piloto ng helikopter sa isang ospital. Nagtrabaho siya dito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay.

Kaya naman noong inilibing siya, nagpalipad din ng helikopter paikot…