Nasaksihan ni Joanna Flanders-Thomas ang kapangyarihan ni Cristo na bumago ng puso ng mga tao. Naglingkod si Joanna sa pinakamarahas na bilangguan sa Timog Aprika. Ikinuwento ni Philip Yancey sa aklat niyang Vanishing Grace ang mga karanasan ni Joanna sa paglilingkod sa mga preso.

Araw-araw siyang dumadalaw roon at ipinapahayag ang dakilang ginawa ni Cristo sa krus. Nakapalagayang loob na ni Joanna ang mga preso at ibinahagi sa kanila ang kagandahan ng pagpapatawad. Napakalaki ng ibinaba ng krimen sa bilangguang iyon simula nang maglingkod doon si Joanna.

Sinabi naman ni Apostol Pablo, “Ang sinumang nakay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao; binago na siya (2 Corinto 5:17). Hindi man natin laging masasaksihan ang mala-himalang pagbabago ni Cristo sa buhay ng mga tao tulad ni Joanna, nalalaman natin na ang kapangyarihan ng ebanghelyo na bumago ng buhay ang nagbibigay ng pag-asa sa mundo. Isang napakagandang katotohanan na mga bagong nilalang na tayo. Dahil sa kamatayan ni Cristo sa krus, nabago tayo at magiging katulad Niya hanggang sa muli na natin Siyang makapiling (1 Juan 3:1-3).

Habang nagagalak tayo dahil mga bago na tayong nilalang, alalahanin natin ang pagsasakripisyo ni Jesus. Ang Kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng buhay. “Kailanma’y hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring Siyang makasalanan para sa pamamagitan Niya’y maituring tayong matuwid ng Dios” (2 Corinto 5:21).