Sa librong ginawa nina Phillip Yancey at Dr. Paul Brand na Fearfully and Wonderfully Made, may sinabi si Paul tungkol sa puso. Napansin niya na tumitibok ang puso ng hummingbird nang 800 beses kada minuto at sampung beses naman kada minuto ang puso ng balyena. Parang nakakaumay naman ang ginagawang pagtibok ng puso ng tao. Tumitibok kasi ito ng isang daan libong beses. Gayunpaman, ginagawa pa rin ng puso ang kanyang trabaho nang walang pahinga, habang nabubuhay ang isang tao.

Sadyang kahanga-hanga ang ating puso na siyang nagpapalakas sa atin. Nailalarawan rin ng puso ang buo nating pagkatao. Gayunpaman, pisikal man itong puso o isang paglalarawan lamang, pareho ito na maaaring manghina. Sa ganitong kundisyon, ano ang dapat nating gawin?

Sinabi naman ni Asaf na siyang namumuno sa pag-awit ng mga Israelita, “Puso ko’t kaluluwa kung nanghihina man, ang Dios ang lakas kong tanging kailangan” (Awit 73:26 MBB). Tama si Asaf na ang Dios ang siyang nagpapalakas sa ating puso at kaluluwa. Siya ang buhay na Dios na makapangyarihan sa lahat. Bilang isang Dakilang Manlilikha, perpekto at walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan.

Kaya naman, sa tuwing humaharap tayo sa matitinding pagsubok, maalala nawa natin ang mga natutunan ni Asaf. Alalahanin natin na ang Dios ang siyang nagbibigay lakas sa atin. Makakasumpong tayo ng kapahingahan at kalakasan sa Dios sa araw-araw.