Nang likhain ng Dios ang mundo, mayroon Siyang takdang oras at kaayusan na sinusunod. Itinakda Niya ang Kanyang mga gagawin sa bawat araw. Hindi Niya rin tinapos ang mga dapat Niyang gawin sa isang araw lang (Genesis 1). At nang matapos Niyang likhain ang lahat, nagpahinga Siya. Nagpahinga ang Dios hindi dahil sa napagod Siya kundi para bigyan tayo ng halimbawa. Ipinapaalam sa atin ng Dios na hindi lang puro pagtatrabaho ang ginawa Niya, mahalaga rin ang pagpapahinga at pagsasaya.

Gaya ng ating Manlilikha, maaari din nating itakda ang mga gagawin natin at matuto rin na magkaroon ng kaayusan.

Ipagdiwang ang bawat araw sa pamamagitan ng Our Daily Bread 2020 Calendars!

Lands of the Bible 2020 Calendar

Para ka na ring naglakbay sa mga lugar na binabanggit sa Biblia sa pamamagitan ng kalendaryong ito.

Makikita sa kalendaryong ito ang mga sumusunod:

  • Talata sa Biblia at mga pagbubulay mula sa Our Daily Bread na makapagbibigay ng inspirasyon sa bawat buwan.
  • Mga larawan ng mga lugar sa Biblia na may pagbubulay mula sa mga kuwento sa Luma at Bagong Tipan.
  • Mga talatang dapat basahin sa bawat araw para mabasa ang Biblia sa buong taon.

I-click ito kung nais mong bumili

Our Daily Bread for Kids 2020 Wall Calendar

Ang kalendaryong ito ay para sa mga bata na may edad na limang taon pataas. Sa pamamagitan nito, matututo ang mga bata kung paano magplano ng kani-kanilang mga gagawin sa mas masayang paraan.

Ang mga sumusunod ay makikita sa kalendaryong ito:

  • Mahigit 100 na mga sticker para gawing pananda sa mga kaarawan at iba pang espesyal na okasyon o gawain.
  • Mga gagawing challenges sa bawat buwan.
  • Mga talata sa Biblia na sasauluhin.

I-click ito kung nais mong bumili

Our Daily Bread: Sojourn of the Soul

Naglalaman ito ng iba’t ibang kuwento ng mga paglalakbay ng mga tao at ng kanilang mga karanasan sa buhay. Kalakip din dito ang mga karanasan nila bilang mga nagtitiwala kay Jesus.

Makikita rin sa kalendaryong ito ang mga sumusunod:

  • Mga talata sa Biblia para pagbulayan.
  • Mga mensahe na nakapagbibigay ng lakas ng loob.
  • Mga kaisipang mapagninilayan sa bawat araw ng taon.

I-click ito kung nais mong bumili