Nais namin na ang lahat ng tao sa bawat bansa ay may maayos na relasyon kay Jesu-Cristo at nagkakaroon ng mga katangian na tulad ng kay Cristo.


Nais din naming makita na naglilingkod sila sa kapulungan ng mga nagtitiwala kay Jesus na kanilang kinabibilangan.