Pagbibigay ng Karapatan at Permiso

PAGBIBIGAY NG PERMISO

Makipag-ugnayan sa aming tanggapan na nagbibigay ng permiso at karapatan sa pagmamay-ari sa mga nais gumamit ng mga pagmamay-ari ng Our Daily Bread Ministries o ng Discovery House Publishers. Kasama sa mga pangkalahatang karapatan ng Discovery House Publishers ang mga karapatan para sa Oswald Chambers Publications Asssociation, Ltd. at Day of Discovery. Kabilang dito
ay ang ilang mga karapatan ngunit hindi nalilimitahan sa:

 • Pagbibigay ng Permiso
 • Paggawa ng panibagong kopya
 • Pagsasalin sa ibang wika
 • Paggamit para sa pag-aaral
 • Pagpapalimbag na hindi ibinebenta
 • Paggamit sa mga electronic na walang inaasahang kita
 • Paggamit ng mga audio recording

Kung may katanungan ka tungkol sa paghingi ng permiso sa pagpapalimbag ng lahat ng pagmamay-ari ng ODB, sumulat ka o magpadala ng e-mail sa amin. Ito ang mga dapat ilagay sa iyong sulat o e-mail:

 • Ang pamagat ng libro, booklet, mga devotional article, mga recorded na audio o video
 • Ang buong pangalan ng manunulat ng libro, ng booklet, ng mga devotional article, ng mga recorded na audio o video
 • Ang mismong bahagi mula sa mga babasahin at iba pang pagmamay-ari ng ODB na gusto mong gamitin
 • Ang paraan kung paano mo nais gamitin ang pagmamay-ari ng ODB. Tukuyin nang mabuti ang nais mo hangga’t maari. Halimbawa, kung ito ba ay gagamitin pang-komersyal o hindi, para lamang sa sarili mong gamit o kung ito ba ay ipamimigay, para sa paaralan, para sa mga newsletter, mga bulletin, atbp.
 • Ang iyong pangalan, tirahan, e-mail address at numero ng iyong telepono.

KARAPATAN PARA SA MGA SANGAY NG ODB AT SA PAGSASALIN SA IBANG WIKA

Kung may nais kang malaman tungkol sa paghingi ng permiso para maging sangay ng ODB at sa karapatan sa pagsasalin, kailangan mong sumulat o magpadala ng e-mail sa amin. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa aming tanggapan na nagbibigay ng permiso at karapatan sa pagmamay-ari tungkol sa mga sumusunod:

 • karapatan na magsalin at maglathala sa ibang wika maliban sa wikang Ingles ng mga babasahin at ng iba pa
 • karapatan  sa paglalathala nang baha-bahagi
 • karapatan para sa book club
 • karapatan para sa electronic/interactive

Ipadala ang iyong mga tanong sa:

Permissions Department
Our Daily Bread Ministries/Discovery House Publishers
P.O. Box 3566
Grand Rapids, MI 49501
616-957-5741 fax
permissionsdept@odb.org