Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas!

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa natapos na pagdiriwang ng National Bible Month nitong natapos na buwan ng Enero.
  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa magandang sales ng ODB sa natapos na mga events.
  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa bagong Van na aming magagamit sa Book table at iba pang gawain ng ODB. Pinupuri namin ang Diyos sa mga bansang tumulong at nagkaloob nito.
  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos dahil amin na pong kumpletong nabayaran ang buwis sa paglilipat ng pagmamay-ari ng ODB sa loob ng maraming taong lumipas.
  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa natapos na gawain para sa mga Estudyante ng Taytay United Methodist Christian School. Bahagi ito ng aming programa na Bible Engagement.
  • Pakisama po sa inyong dalangin na maging maganda ang sales ng ODB sa natitira pang buwan sa taong ito.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang maayos na pagdating ng mga namumuno mula sa ODBM Asia Pacific ngayon buwan ng Pebrero. Idalangin po natin na maging maayos ang magaganap na mga meeting at pagtitipon kasama ang ODB Pilipinas staff.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming Finance Team sa kanilang pagsasaayos ng mga kakailanganin sa buong panahon ng taunang financial audit.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang mga ministeryong pinaplano at pinasisimulan ng ODB. Idalangin natin na maging maayos ang gaganaping pagpapahayag ng Magandang Balita at pamimigay ng mga ODB Resources sa mga Senior Citizen sa buwang ito.