Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

    • Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa ODB Pilipinas at sa natitira pang FY21 – na patuloy na magbunga ang aming mga donation at sales effort.

    • Idalangin po natin ang aming digital at marketing initiatives para sa buwan ng Pebrero.

    • Idalangin po natin ang patuloy na pagpapahusay sa aming eStore at ang aming internal systems upang mas maging maayos ang aming serbisyo sa aming mga tagapagtangkilik.

    • Idalangin po natin ang mabuting kalusugan, kaligtasan at proteksiyon ng lahat ng staff ng ODB Pilipinas mula sa COVID-19.

    • Idalangin din po natin na ang bawat staff ay patuloy na tumatag sa pananampalataya at maging mas malapit sa Panginoon. Nawa’y makatulong ang aming ODB Discipleship Plan sa paglagong espirituwal ng bawat isa.

    • Idalangin po natin na kumilos ang Panginoon sa puso ng lahat ng mga gumagamit ng ODB resources.