Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Ang pag-iingat at proteksyon ng Panginoon sa ODBPH staff sa pagpasok sa opisina.

  • Ang paghahanda para sa huling tatlong buwan ng taong ito sa aming sales at promotions.

  • Ang pagkilos ng Dios sa mga mambabasa at ang pagtugon ng mga mambabasa sa Salita ng Dios na aming ipinapahayag sa online.

  • Ang pagdami ng mga nagbibigay ng donasyon sa gawain ng ODB.

  • Ang pagdami ng mambabasa ng mga ODB Resources.