Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa Bansang Pilipinas!

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Salamat po sa ating Diyos sa natapos na Holiday Season Sales. Pakisama po sa inyong dalangin na maihanda at maipadala na ang mga orders noong nakaraang taon ngayong buwan ng Enero.
  • Pinupuri at pinasasalamatan namin ang Diyos sa buhay ng ODB Pilipinas Staff at mga volunteers na nagtulungan upang matapos po ang mga task bago matapos ang taong 2022.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming mga kamanggagawa sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng book tables sa mga iba’t ibang events na natapos noong taong 2022. Nawa marami pang dumating na pagkakataon nang ayon sa kalooban ng Diyos ang dumating ngayong taong 2023, upang maabot ang mga mambabasa ng ODB resources natin.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming Finance Team sa kanilang paghahanda at pag-aasikaso ng mga permits na kinakailangan ng gobyerno at mga dokumento na kailangan ng auditor.
  • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Diyos para sa lahat ng ODB Pilipinas staff at maging ang kanilang pamilya.
  • Pakisama po sa inyong dalangin ang Country Director Amor Aurelio Alvarez ng ODB Pilipinas na mayroong High Blood Pressure at Chronic Kidney Disease. Idalangin po natin ang kanyang paggaling habang sumasailalim sa Dialysis. Idalangin din po natin na bigyan siya ng lakas sa kanyang patuloy na paglilingkod at ginagawang trabaho sa ODB Pilipinas para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos sa kabila ng kanyang kalagayan.