Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

     • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang mabilis na pagbabakuna sa lahat at pagkontrol sa pagkalat ng covid dito sa ating bansa.

     • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Dios para sa lahat ng ODB staff na pumapasok na muli sa aming opisina ng isang beses sa loob ng isang linggo.

     • Pakisama po sa inyong mga dalangin na ibigay nawa ng Dios ang nararapat na aming makakasama sa dalawang bakanteng posisyon sa ODB Pilipinas: Content Writer at Retail and Distribution Specialist.

     • Pakisama po sa inyong dalangin na patuloy nawang hipuin ng Dios ang puso ng bawat tao na magbigay at suportahan ang ministeryo ng ODB Pilipinas.

     • Pakisama po sa inyong dalangin ang nalalapit po naming Mid-Year Warehouse Clearance Sale.

     • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming pagsasanay upang matutunan ang Sales Force para sa ODB Pilipinas.

     • Pakisama po sa inyong dalangin ang pagpaplano at paghahanda sa aming pagnanais na mabili ang ating ODB resources sa Lazada Shop.

     • Pakisama po sa inyong dalangin ang mga ODB Resources na inihahanda para mailimbag ay matapos ayon sa itinakdang oras.

     • Pakisama po sa inyong dalangin ang pagkakataon na makatulong at makapagpahayag ng Salita ng Dios sa ating mga mambabasa at mga kaibigan sa buong bansa.