Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

  • Ang unti-unting pagbabalik-operasyon ng aming Resource Center.

  • Ang aming bagong eCommerce website o online store. Nawa’y sa pamamagitan nito ay mas mapadali ang pag-access ng aming mga tagapagtangkilik sa aming mga resources.

  • Ang pag-iingat ng Panginoon sa ODB Pilipinas Team sa pagpasok sa ODB office lalo na sa mga malalayo ang pinanggagalingan at kailangang mag-commute. Nawa’y patuloy kaming protektahan ng Panginoon laban sa COVID-19 at mapanatili ang aming maayos na kalusugan.