Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Dios para sa lahat ng ODB staff at ng kanilang pamilya sa panahon ng quarantine alert level 3.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang aming eStore at Lazada Store na maging maayos po ang takbo nito. Maging maayos din nawa ang aming Warehouse at pagpoproseso ng mga naipong orders ng Finance team mula noong nagdaang bakasyon hanggang sa pagbabalot ng mga ODB resources. Marami din po nawa ang bumili pa ng mga ODB resources ngayong buwan.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang aming pagpaplano na maging bahagi ang ODB sa Shoppee ngayong darating na mga linggo upang mas marami pa ang maabot ng ating mga resources.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang bagong pagkakataon na makipagtulungan ang ODB sa iba pang organisasyon, mga Iglesya, paaralan at mga iba’t ibang establisyemento.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin si Kuya Jess Curabo sa kanyang bagong tungkulin sa ODB Pilipinas bilang isang consultant, habang ipinagpapatuloy ni Kuya Amor Aurelio Alvarez ang tungkulin bilang bagong Country Director ng ODB Pilipinas.

      • Pakisama po sa inyong dalangin na patuloy nawang hipuin ng Dios ang puso ng bawat tao na magbigay at suportahan ang ministeryo ng ODB Pilipinas.

      • Pakisama po sa inyong dalangin ang pagkakataon na makatulong at makapagpahayag ng Salita ng Dios sa ating mga mambabasa at mga kaibigan sa buong bansa.