Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na kalusugan, proteksyon at pag-iingat ng Dios para sa lahat ng ODB staff at ng kanilang pamilya.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang natitira pang pagsasanay sa aming Salesforce sa darating na Setyembre 20, 2021 para sa ODB Pilipinas.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang paglunsad ng ODB Resources sa Lazada shop ngayon buwan ng Setyembre.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin ang maayos na pagdadala ng mga bagong nailimbag ng ODB resources sa aming opisina.

      • Pakisama po sa inyong dalangin ang mga ODB Resources na inihahanda para mailimbag ay matapos ayon sa itinakdang oras. Maging ang aming paghahanda sa buwan ng Oktubre para sa simula ng ating Early Bird Sale.

      • Pakisama po sa inyong mga dalangin na ibigay nawa ng Dios ang nararapat na aming makakasama sa bakanteng posisyon sa ODB Pilipinas na Retail and Distribution Specialist.

      • Pakisama po sa inyong dalangin na patuloy nawang hipuin ng Dios ang puso ng bawat tao na magbigay at suportahan ang ministeryo ng ODB Pilipinas.

      • Pakisama po sa inyong dalangin ang pagkakataon na makatulong at makapagpahayag ng Salita ng Dios sa ating mga mambabasa at mga kaibigan sa buong bansa.