Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin!

Umaasa kami sa kagandahang-loob ng Dios na tutulungan Niya kami na maipahayag sa mga tao ang Kanyang Salita. Samahan n’yo po kami sa pananalangin para sa:

Bansang Pilipinas

Ito ang tamang panahon para hilingin natin sa Dios na gabayan Niya tayo para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng Dios upang mapagtagumpayan natin ang mga haharapin nating pagsubok bilang isang bansa. Kailangan natin ang gabay ng Salita ng Dios nang sa gayon, mapuno tayo ng pag-asa at magkaroon ng kaayusan sa ating minamahal na bansa.

Samahan po ninyo kaming idalangin ang mga sumusunod:

    • Pakisama po sa inyong dalangin ang amin pong pinasimulang Community Book Pantry. Idalangin po natin ang bawat taong kukuha ng devotional book na magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob.

    • Pakisama po sa inyong dalangin ang mga kapatid nating nasa bansang India at Brazil kung saan labis ang pagtaas ng kaso ng Covid-19. Nawa laging ligtas ang ODB staff habang naglilingkod at nagmiministeryo sila sa kani-kanilang bansa.

    • Pakisama po sa inyong dalangin ang mga ODB Staff sa Pilipinas na nagpositibo sa Covid-19 at kasalukuyang nakaquarantine. Nawa bumuti na ang kanilang kalagayan at maging ligtas naman ang iba pang ODB staff mula sa Covid.

    • Pakisama po sa inyong dalangin na patuloy nawang hipuin ng Diyos ang puso ng bawat tao na magbigay at suportahan ang ministeryo ng ODB Pilipinas.

    • Pakisama po sa inyong dalangin ang aming pagpaplano tungkol sa aming eStore at online sales, nang sa gayon magkaroon kaayusan sa proseso ng pagbabayad at magkaroon din ng mga bagong sales channels.

    • Pakisama po sa inyong dalangin na magkaroon ng patuloy na maayos na internet connection sa ODBPH office at maging sa mga staff na nagtatrabaho sa kani-kanilang tahanan.