Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Alyson Kieda

Hindi Kailangan Ng Formula

Noong bata pa si Jen, nagturo ang guro niya sa Sunday school ng paraan ng pagbabahagi ng Mabuting Balita, kasali doon ang pagkabisa ng ilang talata at isang formula kung paano iyon gagawin. Kinakabahan man, sinubukan nila ito ng kaibigan niya sa isa pa nilang kaibigan. Natakot sila na baka may malimutan silang importanteng talata o hakbang. Hindi na maalala ni Jen…

Hindi Puwede!

Ipinanganak na walang mga binti si Jen at inabandona sa isang ospital. Kaya naman, isang pagpapala para sa kanya ang pag- ampon sa kanya. Tinulungan din siya ng bagong pamilya niya na makitang “ipinanganak siya ng ganito para sa isang dahilan.” Pinalaki nila siya na huwag magsabi ng “hindi puwede.” Hinikayat din nila siya upang maging isang magaling na akrobat…

Liwanag at Dilim

Minsan, habang nakaupo, nagbulay-bulay ako sa mga kabiguan at paghihirap na nakita ko sa ating mundo. Nakita ko ang isang anak na babae na humiwalay sa kanyang ina. Nakita ko rin ang pagmamahalan ng isang mag-asawa pero ngayon nawala na at napalitan na ng poot sa isa’t isa. Nakita ko ang pagnanais ng isang asawa na muling maayos ang relasyon…

Isang Sundalo

Isang mahiyaing batang babae si Diet Eman na nakatira sa Netherlands. Mayroon siyang maayos na pamumuhay bago dumating ang mga Aleman na sumakop sa kanilang bansa. Isinulat ni Diet ang ganito: “Kapag may banta ng panganib sa inyong pintuan, parang gusto mo na lang maging kagaya ng ostrich at ibaon ang iyong ulo sa buhangin”. Ngunit, hindi maatim ni Diet na…

Ang Bagong Gawain

Nanloloob ng bahay, kotse, convenience stores, at nakikipagaway sa ibang gang ang binatilyong si Casey – pinuno ng isang gang – at ang mga tagasunod niya. Kinalaunan, nahuli ng pulis si Casey. Sa kulungan, naging shot caller siya – taga-bigay ng mga gawang-bahay na patalim kapag may kaguluhan sa kulungan.

Minsan, nabartolina siya at habang nagmumuni-muni doon, naranasan ni Casey…