Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Pamumulot sa Bukid

Ang kaibigan kong si Ruth na taga Tanzania ay may planong tubusin ang isang tigang na lupa sa may Dodoma. Nais niya itong gawing taniman at gusto niya ring mag-alaga ng mga manok para matulungan ang mga biyuda sa lugar na iyon. Ipinapakita ng kaibigan kong si Ruth ang kanyang pagmamahal sa Dios sa pamamagitan ng plano niyang ito. Nagsilbing halimbawa…

Inukit sa Palad

Si Charles Spurgeon ay isang mangangaral ng Salita ng Dios noong 1800’s. Madalas niya noong ipangaral sa London Church ang sinasabi sa Isaias 49:16 kung saan sinabi ng Dios na inukit Niya ang ating pangalan sa Kanyang palad. Sinabi ni Spurgeon na dapat daw itong ipangaral ng maraming beses. Napakasarap kasi talagang isip-isipin ng katotohanang ito.

Iniugnay ni Spurgeon ang pangakong iyon…

Bahay sa Pundasyong Bato

Matagal nang nakatira sa kanilang bahay ang aking kaibigan at nalaman nila na maaaring gumuho ang sala ng kanilang bahay. May mga nakita kasi silang bitak sa pader at hindi na mabuksan ang isang bintana. Wala palang pundasyon ang bahaging ito ng kanilang bahay. Ipinaayos nila ito sa loob ng ilang buwan at natapos na ito nang bumisita ako sa kanila.…

Makikita si Jesus

Habang nagsasalita ako sa burol ng aking kaibigang pumanaw, may nabasa akong isang talata mula sa Biblia na nagsasabing, “Gusto po sana naming makita si Jesus” (JUAN 12:21). Naisip ko na nakita ko si Jesus sa buhay ng aking kaibigang pumanaw. Kahit na marami siyang hinarap na pagsubok sa kanyang buhay, hindi siya nawalan ng pagtitiwala kay Cristo. At dahil nasa…

Magpakita ng Kabutihan

Habang naglalakad kami ng kaibigan ko, pinag-uusapan namin ang tungkol sa Biblia. Nagulat ako nang sabihin niya na hindi niya masyadong gusto ang Lumang Tipan. Ang gusto lang daw niya ay ang tungkol sa Panginoong Jesus. Halos daw kasi puro mga matitinding pagsubok at mga paghihiganti ang binabanggit sa Lumang Tipan.

Kung babasahin nga naman natin ang Aklat ni Nahum sa…

Pag-asa sa Kalungkutan

Noong ako’y labinsiyam na taong gulang, namatay sa aksidente ang isa kong malapit na kaibigan. Pagkatapos ng trahedyang iyon, napuno ng lungkot ang buhay ko sa bawat araw na lumipas. Dahil sa sakit ng pagkawala ng aking kaibigan, tila hindi ko na alam kung anong nangyayari sa aking paligid. Nabalot ako ng kalungkutan at hindi ko na maramdaman ang Dios sa…

Pinakamagandang Regalo

Nang naghahanda na ako pauwi ay nilapitan ako ng nanay ko. Binigyan niya ako ng regalo, isa sa kanyang mga singsing na matagal ko nang inaasam. Nagulat ako sa regalo niya kaya tinanong ko siya, “Para saan ito?” Sumagot siya, “Sa tingin ko ay panahon na para ibigay ko sa iyo ito. Bakit hihintayin ko pa na mamatay ako bago ko…

Pagpapakita ng Pag-ibig

Bago kami matulog sa gabi ng aking mga anak, kumukuha kami ng mga krayola at saka nagsisindi ng kandila. Humihingi kami ng gabay sa Dios at isinusulat o iginuguhit namin sa aming talaarawan ang mga sagot namin sa mga tanong na ito: Paano ko naipakita ang aking pag-ibig ngayong araw? At paano ko naman ito hindi naipakita?

Ang pagmamahal sa kapwa…

Malaya Na

May sakit na cerebral palsy ang batang si Jonathan. Hindi siya marunong magsalita o makipag-usap sa iba. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang kanyang nanay na si Chantal Bryan. Nang sampung taon na si Jonathan, nakagawa ng paraan ang kanyang nanay kung paano makikipag-usap gamit ang kanyang mga mata at isang pisara. Pakiramdam ni Chantal, nakalaya na ang kanyang anak dahil…

Tinawag sa Pangalan

Ayon sa mga gumagawa ng patalastas sa telebisyon, ang salita na madalas makakuha ng atensyon ng mga nanonood ay ang pagbanggit ng pangalan. Isang programa sa telebisyon sa ibang bansa ang inilunsad upang banggitin ang pangalan ng mga tao.

Natutuwa naman tayo sa tuwing nababanggit ang ating pangalan sa telebisyon. Pero mas makabuluhan ito kung isang tao na malapit sa atin…