Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Amy Boucher Pye

Embahada Ng Dios

Idineklara ni Ludmilla ang kanyang bahay sa Czech Republic bilang “Embahada ng Kaharian ng Langit.” Sinabi ng 82 taong gulang na biyudang ito na ang kanyang tahanan ay kadugtong ng kaharian ni Cristo. Tinatanggap niya ang mga kaibigan at kahit dayuhan na nangangailangan ng pagkain o lugar na panuluyan. Ginagawa niya ito ng may pag-ibig, habag at mapanalangining puso. Natutuwa…

Magpakumbaba

Nakagawian na ni Jan na ilagay sa likod niya ang kanyang mga kamay sa tuwing nais niyang pakinggan o tawagin ang pansin ng kanyang mga kausap. Sa tuwing ginagawa niya kasi ito nagiging madali para sa kanya ang pagtuturo o pakikinig sa kanyang kausap. Ipinapaalala ng ginagawa ni Jan na mahalin ang taong kanyang kausap at maging mapagpakumbaba.

Naunawaan naman…

Nagsimula Sa Maliit

Naging mahirap para sa Amerikanang si Michellan ang mamuhay sa bansang Pilipinas. Pero sa kanyang pagmamahal sa pag-aaral ng mga wika at salita, naging magaan ang pagsubok na iyon. Kaya naman, nang nasa kolehiyo na siya, nabasa niya ang unang kabanata ng Aklat ni Juan sa Biblia. Naantig ang puso niya sa simula ng kabanata tungkol sa Salita. At para…

Ang Prinsipe Ng Kapayapaan

Noong maging pneumonia ang sipon ni John, naospital siya. Sa parehong oras, ginagamot ang nanay niyang may kanser ilang palapag mula sa kinaroroonan niya, at nilamon na siya alalahanin tungkol sa kanilang dalawa.

Tapos noong bisperas ng Pasko, nang ipatugtog sa radyo ang “O Holy Night,” napuno si John ng kapayapaan ng Dios. Pinakinggan niya ang mga sinabi tungkol sa gabi ng…

Napakaraming Tao

Masaya at excited kaming nagkita-kita para sumamba nang araw na iyon ng Linggo. Kahit hiwa-hiwalay kami dahil sa coronavirus, kinuha namin ang pagkakataon para ipagdiwang ang kasal nina Gavin at Tijana. Naka-broadcast iyon sa mga kaibigan namin at kapamilya na nakakalat sa iba’t ibang bansa—sa Spain, Poland, at Serbia. Tinulungan kami ng ganitong teknolohiya para malampasan ang mga hadlang habang pinagdiriwang namin…