Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni David H. Roper

Sigaw Ng Tukso

Ilang taon na ang nakakalipas, nagcamping kami ng mga anak kong lalaki sa isang lugar na malapit sa tirahan ng mga oso. May dalang kaming pang-spray na pantaboy sa mga oso at pinanatili naming malinis ang aming lugar upang walang oso ang gagambala sa amin. Pero isang hating-gabi, sumigaw ang anak kong si Randy na nagpupumiglas na makalabas sa kanyang sleeping bag.…

Kapag Napahiya

Ang pinakanakakahiyang nangyari sa akin ay noong maging tagapagsalita ako sa pagdiriwang ng ika-limampung anibersaryo ng isang seminaryo. Sa aking pagsisimula, natuon ang paningin ko sa mga propesor na nakaupo sa pinakaharap at mukhang seryosong-seryoso. Sa pagkakataong iyon, nawala ako sa ulirat. Nanuyo ang lalamunan ko at hindi ako makapag-isip nang maayos. Nag-umpisa na akong magsalita pero hindi ko na…

Pagsayaw Sa Panginoon

Ilang taon na ang nakakaraan, bumisita kami ni Carolyn sa isang maliit na simbahan. Habang ginaganap ang pana- nambahan, isang babae ang nagsimulang sumayaw. May iba rin na sinamahan siyang sumayaw. Nagkatinginan kami ni Carolyn at tila nagkaintindihan kami na hindi kami sasali sa pagsasayaw. Hindi kami kumportable dito dahil ganito ang uri ng pagsamba sa simbahang pinanggalingan namin.

Hindi…

Tapat Hanggang Huli

May kaibigan akong babae na nagplano ng isang gawain para sa mga bata. Inanyayahan niya ang lahat ng bata sa kanilang lugar. Nasasabik siya na ipahayag sa kanila ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Isinama niya ang kanyang tatlong apo at dalawang estudyante para makatulong. Nagplano sila ng mga palaro at iba pang gawain. Naghanda rin sila ng pagkain. Pinaghandaan din…

Hayaang Kumilos

Sa paglalagari namin ng puno ng aking ama, sinasabihan niya ako na huwag ko masyadong pwersahin. Hayaan ko lang daw na gawin ng lagari ang trabaho nito.

Naaala ko dahil doon ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, “ang Dios ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod n’yo ang kalooban Niya” (2:13). Ayon dito, hayaan natin na…

Ang Magiging Tagasibak

Habang nasa kolehiyo pa ako, nagsibak, nagbenta, at naghatid ako ng kahoy na panggatong sa loob ng isang taon. Isa itong mahirap na trabaho kaya may habag ako sa mga kawawang tagapagsibak sa kwento ng 2 Mga Hari 6.

Naging matagumpay ang paaralan ni Eliseo para sa mga propeta at nagging masikip na ang lugar kung saan sila nagpupulong. Nagalok…