Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Estera Pirosca Escobar

Tapat sa Dios

Noong 1948, hindi alam ni Haralan Popov ang pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay nang may kumatok sa kanyang pinto isang umaga. Bigla na lamang siyang dinakip ng mga pulis at ikinulong dahil sa kanyang pananampalataya sa Dios. Nabilanggo siya sa loob ng labintatlong taon. Habang nakakulong, patuloy siyang nanalangin para sa kalakasan at lakas ng loob. Sa kabila ng masamang…

Pinili ng Dios

Galing sa mahirap na pamilya si Rodney Smith. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga magulang. Nang magtiwala siya kay Cristo sa isang pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus noong 1877, narinig niyang sinabi ng isang tao na, “Galing lang ang batang iyan sa mahirap na pamilya.” Pero hindi pinansin ni Rodney kung ano ang tingin ng mga tao sa kanya.…

Tagapagturo

Sino ang naiisip mo kapag binanggit ang salitang mentor o tagapagturo? Ang pastor naming si Rich ang naiisip ko. Naniniwala siya sa kakayahan ko at ipinakita niya kung paano maging mabuting tagapanguna. Dahil sa kanyang halimbawa, naglilingkod na ako ngayon sa Dios sa pamamagitan ng pagtuturo din sa iba.

Malaki rin ang ginampanang tungkulin ni Propeta Elias sa paghubog kay Eliseo…

Magandang Balita

Minsan, tinanong ako ng estudyanteng si Arman na taga-Iran kung ano ang pangalan ko. Pagkatapos kong sabihin na Estera ang aking pangalan, lumiwanag ang kanyang mukha at sinabing parehas ang pangalan namin sa wikang Farsi. Iyon ang naging daan para mas makapag-usap pa kami. Sinabi ko sa kanya na ipinangalan ako kay Reyna Ester na matatagpuan sa Biblia. Ikinuwento ko…

Piniling Magpakababa

Isang beses sa isang taon, ang namumuno ng Good Works, Inc. na si Keith Wasserman ay ilang araw na namumuhay bilang palaboy. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan niya ang mga taong nasa ganoong kalagayan. Layunin niya rin na mas lalong lumaki ang kanyang pagmamahal at habag sa kanila.

Naisip ko kung ang ginagawa bang iyon ni Keith na mamuhay nang tulad sa…