Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Jennifer Benson Schuldt

Makita ang Sarili

Minsan, tiningnan ng isang lalaki ang CCTV na ikinabit niya sa kanyang bahay para siguraduhin na gumagana ito. Naalarma siya nang makita sa CCTV na may umaaligid sa kanyang bakuran. Pinanood niya ito nang mabuti para makita kung ano ang gagawin ng lalaki. Mukhang pamilyar sa kanya ang lalaki hanggang sa mapagtanto niya na siya pala mismo ang napanood niya sa…

Ipagpatuloy

Marami akong nakakasalamuhang mga taong mahusay at mahinahon sa aking trabaho. Pero iba sa kanila ang naging supervisor ko sa isang proyekto. Kahit na maganda ang aming ginagawa, naging malupit siya sa amin. Dahil doon, pinanghinaan ako ng loob at parang gusto ko na ring sumuko.

Parang nais na ring sumuko noon ni Moises dahil ayaw pa ring palayain ng Faraon…

Malayang Pagsunod

Minsan, inaya ako ng mga anak ko na maglaro sa snow. Napakaginaw noon kaya nag-alinlangan ako. Pumayag na rin ako sa huli pero iniutos ko na magsuot sila ng makakapal na damit, huwag maghiwa-hiwalay at bumalik agad pagkatapos ng labinlimang minuto.

Ginawa ko ang mga utos na iyon dahil sa pagmamahal ko sa kanila at para malaya silang makapaglaro nang hindi…

Banal na Espiritu

Hindi naging hadlang kay Marty ang pagiging paralisado para mag-aral muli. Malaki rin ang naging bahagi ng kanyang ina para matapos niya ang ito. Lagi siyang sinasamahan at tinutulungan ng nanay niya sa mga kailangan niya para sa eskuwelahan. Sinamahan rin siya nito sa entablado nang tatanggapin na ni Marty ang kanyang diploma. Naging posible ang pangarap niya dahil sa walang…

Karunungan

Kinasuhan ng isang lalaki ang babaeng umaangkin ng kanyang aso. Sinabi naman ng babae sa korte kung saan niya binili ang aso upang patunayan na sa kanya talaga ito. Hindi nagtagal, nalaman na kung sino talaga ang nagmamay-ari sa aso. Ang lalaki ang tunay na may-ari, nilapitan siya agad ng aso nang palabasin ito ng hukom.

Parang ganoon din ang hinawakang…

Tinalo Niya

Habang lumalangoy si Claire, inatake siya ng isang pating. Sinuntok naman ni Claire ang pating sa ilong nito. Inalis ng pating ang pagkakagat kay Claire at dali-daling lumayo. Kahit maraming sugat ang natamo ni Claire mula sa kagat ng pating, tinalo niya ito.

Tinalo naman ni Jesus ang kamatayan dahil muli Siyang nabuhay. Sinabi ni apostol Pedro, “Kahit ang kamatayan ay…