Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Leslie Koh

Laging Kasama

Si Michael ay sumasampalataya kay Jesus. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang asawa niya na hindi pa mananampalataya, nais ni Michael na maranasan din nito ang kapayapaang mayroon siya kay Cristo. Pero kahit ipinahayag na ni Michael sa kanyang asawa ang tungkol kay Jesus, hindi ito naging interesado. Minsan, may nakitang libro si Michael na may pamagat na, God, Are You…

Layunin ng Paghihirap

Nais nang sumuko sa buhay ni Siu Fen nang malaman niya na mayroon siyang sakit sa bato at habang buhay na siyang magda-dialysis. Kahit matagal na siyang sumasampalataya kay Jesus, hindi na niya makita ang layunin kung bakit kailangan pa niyang mabuhay. Retirado na kasi siya at wala ring asawa. Pinalakas naman ng mga kaibigan niya ang kanyang loob at kinumbinsi…

Napakagandang Balita!

May isang naisulat na balita sa dyaryo tungkol sa isang grupo ng mga bilanggo. Dumalo ang mga bilanggong ito sa isang pagtitipon na nakatuon sa pagpapatibay ng relasyon ng pamilya. Pagkatapos nito, binigyan sila ng pambihirang pagkakataon na mabisita ng kanilang mga pamilya. Marami sa kanila ang napakatagal nang hindi nabibisita at ang iba nama’y nakakausap lamang ang mga ito pero…

Gumawa ng Kabutihan

Minsan, nagbakasyon kaming mag-asawa sa ibang bansa. Nang may lumapit sa aming matipunong lalaki, natakot kami. Marami na kasing nangyaring masama sa amin doon. Nadaya kami, nasigawan at maraming beses na kinikilan ng mga tao sa bansang iyon. Pero nagulat kami sa ginawa ng lalaki, sinabi niya sa amin kung saan makikita ang magagandang lugar sa kanilang bansa. Pagkatapos, ngumiti siya,…

Iba ang Sagot

Noong 18 taong gulang ako, kinailangan kong pumasok sa military tulad ng lahat ng mga kabataang lalaki dito sa Singapore. Nanalangin ako na madali lang na tungkulin ang mapunta sa akin dahil hindi naman ako kasing-lakas ng iba. Pero isang gabi, nabasa ko ang 2 Corinto 12:9, “Sapat na sa iyo ang Aking biyaya…” Sa pamamagitan ng talatang iyon, lumakas ang aking…