Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Leslie Koh

Maganda para sa Dios

Nang magkaroon ng nobyo si Denise, sinikap niyang magpapayat at magbihis ng magagarang damit. Naniniwala siya na mas magiging maganda siya sa paningin ng kanyang nobyo sa pamamagtitan ng mga ito. Iyon din naman ang payo na nabasa niya mula sa mga magasin. Nagulat na lang si Denise nang malaman niya ang saloobin ng kanyang nobyo: “Mas gusto kita noong…

Kapag Gumuho na Lahat

Gumuho ang buhay ni Gerald sa loob lamang ng anim na buwan. Nalugi ang kanyang negosyo at namatay sa aksidente ang kanyang anak na lalaki. Dahil sa pagkabigla, inatake sa puso ang kanyang ina at namatay din. Nalugmok naman sa kalungkutan ang kanyang asawa at dalawang anak na babae. Walang magawa si Gerald kundi ang masambit ang mga sinabi ni David…

Laging Kasama

Si Michael ay sumasampalataya kay Jesus. Nang magkaroon ng malubhang sakit ang asawa niya na hindi pa mananampalataya, nais ni Michael na maranasan din nito ang kapayapaang mayroon siya kay Cristo. Pero kahit ipinahayag na ni Michael sa kanyang asawa ang tungkol kay Jesus, hindi ito naging interesado. Minsan, may nakitang libro si Michael na may pamagat na, God, Are You…

Layunin ng Paghihirap

Nais nang sumuko sa buhay ni Siu Fen nang malaman niya na mayroon siyang sakit sa bato at habang buhay na siyang magda-dialysis. Kahit matagal na siyang sumasampalataya kay Jesus, hindi na niya makita ang layunin kung bakit kailangan pa niyang mabuhay. Retirado na kasi siya at wala ring asawa. Pinalakas naman ng mga kaibigan niya ang kanyang loob at kinumbinsi…

Napakagandang Balita!

May isang naisulat na balita sa dyaryo tungkol sa isang grupo ng mga bilanggo. Dumalo ang mga bilanggong ito sa isang pagtitipon na nakatuon sa pagpapatibay ng relasyon ng pamilya. Pagkatapos nito, binigyan sila ng pambihirang pagkakataon na mabisita ng kanilang mga pamilya. Marami sa kanila ang napakatagal nang hindi nabibisita at ang iba nama’y nakakausap lamang ang mga ito pero…