Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Linda Washington

Pagpupuri ng mga Bata

Si Michele Perry ay isang misyonaryo mula sa South Sudan. Nang mapanood niya ang sampung taong gulang na si Viola na ginagaya ang isang pastor na nangangaral, binigyan niya ito ng pagkakataon na magsalita sa kanilang outreach. Sinabi ni Michelle, “Natuwa ang mga tao kay Viola. Bagamat inabandona siya ng kanyang mga magulang, hindi ito nagpahina sa kanya. Bilang anak na…

Nagpapagaan ng Loob

Habang naghihintay ako sa istasyon ng tren, maraming negatibong bagay ang pumasok sa isipan ko. Kabilang sa mga ito ang mga babayaran kong utang, mga hindi magandang sinasabi sa akin at kawalang magawa sa di-makatarungang nangyari sa aking kapamilya. Pagdating ng tren, hindi na maganda ang lagay ng aking loob.

Nang sakay na ako ng tren, may panibago na naman akong…

Manalangin Muna

Hinahangaan ko ang pagiging matapang ng aking tiyahin na si Gladys. Gayon pa man, may mga pagkakataon na natatakot ako para sa kanya. Minsan, sinabi niya sa akin sa email, “May pinutol akong puno kahapon.”

Natakot ako dahil matanda na ang tiya ko para pumutol ng puno. 67 taon na siya! Sinabi niya na kailangan na niya itong putulin dahil baka…

Lumapit sa Kanya

Nang minsang nagtuturo kami ng Biblia, isang bata ang pumukaw sa aming atensyon. Gutom na gutom siya na kahit ang tira ng ibang bata ay kinain niya. At hindi pa rin siya nakuntento nang bigyan ko siya uli ng makakain. Naging palaisipan sa amin kung bakit sobrang gutom ang bata.

Naisip ko na ganoon rin tayo minsan pagdating sa ating emosyon…

Maling Panghuhusga

Hinuhusgahan ko agad ang sinumang nakikita kong tumatawid sa kalsada habang gumagamit ng kanilang cellphone. Hindi ba nila iniisip na maaari silang masagasaan ng mga sasakyan? Wala ba silang pakialam sa kanilang kaligtasan? Nang minsan namang tumatawid ako sa kalsada, hindi ko napansin ang paparating na sasakyan dahil abala ako sa pagbabasa ng mensahe sa aking cellphone. Mabuti na lang at…

Payo ng aking Ama

Mula nang matanggal ako sa aking trabaho ay patuloy akong nanalangin sa Dios na pagkalooban Niya ako ng bago. Sa kabila ng aking pagsisikap, nabigo pa rin ako sa paghahanap ng bagong trabaho. Nagsimula na akong magreklamo sa Dios. "Alam po ba Ninyo na mahalaga para sa akin ang magkatrabaho?” Iyan ang tanong ko sa Dios sa tila hindi Niya pagsagot…

Bagong Komunidad

Kinasasabikan ni Maija na anak ng aking kaibigan ang panahon ng kanyang paglalaro. Natutuwa siya na pagsamasamahin ang kanyang mga manika mula sa iba’t-ibang grupo ng laruan para maging isang bagong pamayanan.

Naalala ko sa pagiging malikhain ni Maija ang layunin ng Dios sa mga kapulungan ng mga sumasampalataya kay Jesus. Sinabi naman ni Lucas, “Nang panahon ding iyon, doon sa…

Dama ng Lahat

Nagkasakit ang isa kong katrabaho. Kaya naman, nag-aalala sa kanya ang lahat ng nasa opisina. Nang bumalik siya sa trabaho, ipinakita niya sa amin ang dahilan ng kanyang sakit. Mayroon siyang bato sa kidney. Habang nakatingin ako sa maliit na bato na hawak ng aking katrabaho, naalala ko ang aking gallstone.

Hindi maipaliwanag ang tindi ng sakit na dinanas ko noon.…