Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Lisa M. Samra

Ang Pagdating

Tuwing taglamig, tila payapa at tahimik ang mundo habang marahang bumabagsak ang snow. Ibang-iba naman ito kung ikukumpara sa ingay na dulot ng paparating na bagyo.

Ayon sa awit na isinulat ni Audrey Assad na Winter Snow Song, maaari namang piliin ni Jesus na pumarito sa mundo na parang bagyo upang ipaalam na makapangyarihan Siya. Pero mas pinili Niyang pumarito…

Papuring Awit

Minsang namasyal ako sa isang simbahan sa Israel, lubos akong namangha sa mga nakita kong mosaic. Nakasulat sa mga iyon ang masayang tugon ni Maria nang ibinalita sa kanya na siya ang magiging ina ng Tagapagligtas. Mula iyon sa Lucas 1:46-55.

Ito ang ilan sa nakasulat, “Buong puso kong pinupuri ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Dios na aking…

Dila’y Bantayan

May nakasulat sa aming bahay na, “Nandito ang Dios, kilalanin man natin Siya o hindi.”

Sinabi naman ni propeta Hosea sa mga Israelita na sikapin nilang kilalanin ang Dios (HOSEA 6:3). Hinikayat niya silang kilalanin ang Dios dahil noong mga panahong iyo’y unti-uti nilang kinalimutan, tinalikuran at binalewala ang Dios (HOSEA 4:1,12, SALMO 10:4).

Isang paalala para sa atin ang…

Simpleng Paghawak

Ang sakit na ketong ay lubos na pinandidirihan ng mga tao noon pa man. Nasaksihan iyon ng misyonerong doktor sa India na si Paul Brand. Nang minsang puntahan siya ng isang pasyenteng may ketong, hinawakan niya ito at tiniyak na may pag-asa pa itong gumaling. Naluha ang pasyente sa tuwa dahil wala pa raw humahawak sa kanya simula noon, si Paul…

Kuwento Tungkol Kay Jesus

Madalas akong pumunta noon sa silid-aklatan. Minsan, habang pinagmamasdan ko ang mga libro sa lagayan, naisip ko na kaya kong basahin ang lahat ng iyon. Hindi ko naman iyon nagawa dahil laging may dumarating na mga bagong libro.

Kung nabubuhay pa si apostol Juan sa panahon ngayon, marahil mamamangha siya sa dami ng librong makikita niya. Sulat-kamay lang kasi sa nakarolyong…

Pagpapalakas ng Loob

Ang pelikulang The King’s Speech ay tungkol sa hari ng Inglatera na si George VI. Noong panahong iyon, malaki ang impluwensiya ng radyo kaya gusto ng mga opisyal ng gobyerno na mahusay sa pagsasalita ang kanilang hari. Pero hindi ito naging madali para kay Haring George dahil nauutal siya kapag nagsasalita.

Malaki ang naging papel ng asawa ng hari na si…

Kalakasan sa Paglalakbay

Ang Hinds Feet on High Places ay isang nobela tungkol sa isang babae na nagngangalang Much Afraid. Si Much Afraid ay takot na takot habang naglalakbay kasama ang Pastol. Dahil alam niyang mahihi-rapan siya, nakiusap siya sa Pastol na buhatin na lamang siya. Sinabi naman ng Pastol, “Maaari kitang buhatin hang-gang sa pinakamataas na lugar. Pero kung gagawin ko iyon, hindi…