Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Mabuting Halimbawa

May isang paaralan na nagtuturo tungkol sa Biblia sa bansang Ghana. Yari lang sa simpleng materyales ang paaralan pero marami ang nag-aaral dito. Inilaan ni Bob Hayes ang buhay niya para maturuan ang mag-aaral dito. Tinuruan niya ang mga ito tungkol sa Biblia at kung paano ito ipahayag sa iba. Nagsikap si Hayes na turuan ang mga mag-aaral sa kabila…

Magpuri

Na-stroke si Tom at nawala ang kanyang kakayahang makapagsalita. Dumaan siya sa mahabang proseso upang makapagsalita muli. Makalipas ang ilang linggo, nagalak kami ng makita si Tom na dumalo sa pagtitipon para sa Thanksgiving. Nagalak kami ng tumayo siya upang magbahagi. Nangangapa sa mga salita at nalilito pa rin siya sa mga nais niyang sabihin. Pero isa lang malinaw: nagpupuri siya…

May Puwang Para Sa Akin

May isang matandang beteranong sundalo ang matapang at matalim magsalita. Minsan, tinanong siya ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang paniniwalang espirituwal. Kaagad siyang sumagot, “Wala namang puwang ang Dios para sa katulad ko.”

Marahil ang sagot niya ay bahagi lamang ng kanyang ipinakikitang katauhan bilang tigasin at may katapangan, ngunit hindi rin naman ito nalalayo sa katotohanan. Ang Dios ay…

Magkasundo

May nakakatuwang kuwento si Dr. Seuss tungkol sa dalawang tauhan na hindi magkasundo. Ang isang tauhan ay naglalakad patungong kanluran at ang isa naman ay naglalakad patungong timog. Nang magkasalubong sila ay ayaw nilang pagbigyan ang bawat isa na makadaan. Nagaway silang dalawa at nanatili na lamang na nakatayo sa loob ng mahabang panahon sa lugar na pinagsalubungan nila. Ayaw…

Mga Anghel Mula Sa Dios

May natanggap na kard si Lisa na may nakasulat na talata mula sa Biblia: “Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong, at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo” (2 Hari 6:17). Hindi makita ni Lisa ang kahalagahan ng talatang iyon. May kanser kasi siya at nakunan pa. Para sa…