Tulad ng iba, nahihirapan din akong disiplinahin ang aking sarili na laging mag-ehersisyo. Kaya, bumili ako ng isang bagay na mag-uudyok sa akin para mag-ehersisyo. Pedometer ang tawag sa bagay na iyon. Sinusukat nito ang distansya ng aking nalakad at maging ang bilang ng aking paglalakad. Nakakamangha ang pagbabagong nagawa sa akin ng pedometer.

Lagi akong humahanap ng pagkakataon na makapaglakad para tumaas ang bilang ng nagawa kong lakad. Nagpiprisinta ako na ikuha ng tubig ang anak ko para lang makapaglakad. Binago ng pedometer ang pananaw ko at lagi na akong naghahanap ng pagkakataon na makapag-ehersisyo sa pamamagitan ng paglalakad.

Naisip ko naman ang pamumuhay ko bilang isang nagtitiwala kay Jesus. Lagi ba akong naghahanap ng pagkakataon para tuparin ang nais ng Dios? Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Colosas, lagi ba akong naghahanap ng pagkakataon para mahalin at matulungan ang ibang tao? (4:5). Binibigyan ko ba ng pansin ang mga taong nakapaligid sa akin? Ginagamit ko ba ang mga pagkakataon na makasalamuha sila upang maipahayag sa kanila ang tungkol sa pagmamahal ni Jesus? Alam ko na kumikilos ang Dios sa buhay ng mga taong nakakasama ko. Isa ring pagkakataon para makita ko ang nais ng Dios na ipagawa sa akin sa buhay ng taong nakakasalamuha ko.

Kikilos ang Dios sa bawat pagkakataon na handa tayong sumunod sa Kanyang iniuutos sa atin.