Kategorya  |  Pagkaing Espirituwal

Inagaw Mula sa Apoy

Si John Wesley o Jacky ay isang kilalang tagapagturo ng Biblia. Noong limang taong gulang pa lamang siya, nagkaroon ng sunog sa kanilang bahay. Hindi nakasunod si Jacky nang tawagin siya ng kanilang kasambahay kaya nanatili siya sa loob ng nasusunog na bahay. Bago pa ito tuluyang matupok, nailigtas siya ng isang lalaki. Pumasok ito sa loob ng bahay at hinila…

Pagmamahal sa Kapwa

Sa librong Wuthering Heights na isinulat ni Emily Bronte, mababasa natin ang isang lalaking magaspang ang pag-uugali. Madalas siyang magbanggit ng mga talata sa Biblia pero ginagamit niya ang mga iyon sa pagpuna sa kahinaan ng ibang tao.

Maaaring tayo rin ay katulad ng lalaking iyon. Mabilis nating napupuna ang pagkakamali ng iba pero hindi naman natin napapansin ang sarili nating…

Misteryo

Pagkauwi ko galing sa trabaho, nakakita ako ng isang pares ng sapatos. Sigurado ako na sa anak kong si Lisa ang sapatos kaya inilagay ko iyon sa garahe kung saan makikita niya iyon kapag nagpunta siya sa amin. Pero nang tanungin ko si Lisa, hindi raw sa kanya iyon at wala rin sa mga kamag-anak ko ang nagsabing sa kanila ang…

Pamumulot sa Bukid

Ang kaibigan kong si Ruth na taga Tanzania ay may planong tubusin ang isang tigang na lupa sa may Dodoma. Nais niya itong gawing taniman at gusto niya ring mag-alaga ng mga manok para matulungan ang mga biyuda sa lugar na iyon. Ipinapakita ng kaibigan kong si Ruth ang kanyang pagmamahal sa Dios sa pamamagitan ng plano niyang ito. Nagsilbing halimbawa…

Tanungin Muna ang Dios

Noong bago pa lang kaming mag-asawa, nahirapan akong hulaan kung ano ang mga gusto ng misis ko. Gusto ba niya na kumain sa labas o sa bahay na lang? Ayos lang ba sa kanya na makipagkita ako sa mga kaibigan ko o gusto niya na ilaan ko lang sa kanya ang oras ko tuwing katapusan ng bawat linggo?

Minsan, nagpasya ako…