Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni John Blase

Kayamanan ng Dios

Isipin natin na kunwari ay may isang malawak na silid sa palasyo kung saan naroon ang trono ng dakilang hari. Nakaupo sa trono ang hari habang nakapaligid naman sa kanya ang kanyang mga alipin na ingat na ingat sa kanilang mga kilos. Sa harap ng hari ay may isang kahon na napakahalaga sa kanya. At ano ang nasa loob ng kahon?…

Tahimik Na Buhay

“Ano ang gusto mong maging paglaki mo?” Ito ang laging itinatanong sa atin noong mga bata pa tayo o kahit noong mas tumanda na tayo. Nais iparating ng tanong na ito kung ano ang ambisyon natin sa buhay. Iba-iba ang naging sagot ko rito habang ako’y lumalaki; maging cowboy, truck driver at sundalo. At noong papasok na ako sa kolehiyo, gusto…

Magtiwala Sa Sandata

Bilang isang baguhang manunulat, madalas na nagdududa ako sa aking kakayanan kapag dumadalo ako ng mga workshop tungkol sa pagsusulat. Hindi ako tulad ng mga nakakasama ko roon na mga mahuhusay nang manunulat na dumaan na sa matitinding pagsasanay at marami nang naging karanasan. Ang tanging mayroon ako ay ang natutunan kong istilo ng pagsusulat mula sa isang bersyon ng…

Hindi Katapusan

Noong ako ay nag-aaral pa, mayroon akong nagustuhang babae na ang pangalan ay Saralyn. Hindi ko alam kung nalaman niya ito dahil hindi na kami nagkita pagkatapos ng graduation. Wala na rin akong narinig na balita tungkol sa kanya sa paglipas ng maraming taon.

Nagulat na lamang ako nang mabalitaan ko na namatay na pala si Saralyn. Napaisip ako kung…

Hindi Natutulog ang Dios

Nakaugalian ko nang hintayin palagi ang aking mga anak lalo na kapag gabi na sila nakakauwi ng bahay. Gusto kong siguruhin na ligtas silang nakakauwi ng bahay. Pero minsan, nakatulog ako habang hinihintay ko ang isa kong anak. Hindi talaga maiiwasan na kahit maganda ang intensyon nating gawin ang isang bagay, nabibigo tayo minsan na magawa ito. Tao lang kasi tayo.…