Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Patricia Raybon

Napalitan Ng Pagpupuri

Minsan, may isang grupo na namahagi ng mga damit panglamig sa mga bata. Sabik naman na pumili ng panglamig ang bawat isa. Mas naging kompiyansa sa sarili ang mga bata dahil sa kanilang mga bagong panglamig at inisip nila na mas matatanggap sila ng ibang tao. Madalas na rin silang makakapasok sa eskuwelahan tuwing taglamig.

Tila nangailangan din ng damit…

Magandang Balita

Habang nagmamaneho si Pastor Chad Graham, napansin niya ang isang maliit na labahan na punong-puno ng mga kostumer. Nag-abot siya ng tulong sa may-ari ng labahan dahil maraming kostumer dito. Dahil sa pagtulong niyang iyon, naisipan ng mga kasama niya sa simbahan na maglaan ng isang araw bawat linggo upang matulungan at masuportahan ang may-ari ng labahan. Ipinapanalangin din nila…

Mahinahong Pagsasalita

Minsan, nakipagtalo ako sa isang taong hindi ko kilala gamit ang facebook. Isa itong napakalaking sablay na nagawa ko. Hindi naging maayos ang pagsasalita ko habang itinatama ko ang pananaw niya. Nasayang ko ang pagkakataon na maipahayag sa kanya ang tungkol sa Panginoong Jesus. Sinabi naman ng isang dalubhasa sa pakikisalamuha sa tao na hindi dapat nagbubunga ng galit ang…

Simpleng Tanong

Isang babaeng taga-Montana ang namuhay nang bulag sa loob ng 15 taon dahil hindi naayos ng kanyang doktor ang problema sa kanyang mata. Pero, nabago ang kanyang buhay nang tanungin ng kanyang asawa sa panibagong doktor sa mata ang isang simpleng tanong, “Makakakita pa ba ang asawa ko?” Sumagot ang doktor ng Oo. Sa pagsusuri kasi ng doktor, karaniwan lamang…

Kasintamis Ng Pulot

Hindi madaling talakayin ang paksang ibinigay sa isang tagapagsalita dahil maaari itong pagsimulan ng tensyon. Kaya naman, tinalakay niya ang paksang iyon sa harapan ng maraming tao nang may kababang-loob at kahinahunan at minsa’y may kasama pang pagpapatawa. Nawala ang tensyon at nakitawa na sa kanya ang mga manonood. Nagawa ng tagapagsalita na masolusyunan ang problema sa pamamagitan ng maingat…