Ang Aming Mga Manunulat

Tingnan lahat

Mga artikel na isinulat ni Tim Gustafson

Nakakamanghang Kapangyarihan

Habang nangangabayo sa disyerto ng Chihuahua noong 1800, nakakita ng kakaibang puting usok na umiikot paitaas si Jim White. Dahil inakala niyang isang napakalaking sunog ito, agad siyang lumapit dito. Isa palang malaking grupo ng mga paniki na nagmumula sa isang butas sa lupa ang inakala niyang usok. Ang napuntahan pala ni White ay ang Carlsbad Caverns ng New Mexico,…

Masilayan Ang Liwanag

Ikinuwento ng mamamahayag na si Malcolm Muggeridge ang nangyari sa kanya. Isa siyang espiya noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sinabi niya, “Humiga ako sa aking kama na lugmok sa kawalan ng pag-asa.” Pakiramdam niya noo’y nag-iisa siya at walang nakikitang anumang liwanag.

Naisip niyang lunurin ang sarili kaya pumunta siya sa dagat. Habang lumalangoy, nasulyapan niya ang mga ilaw…

Maghintay Lang

Maraming katanungan ang 17 taong gulang na si Trevor tungkol sa Dios pero hindi masagot-sagot ang mga nito. Ilang taon ang ginugol niya sa paghahanap ng mga kasagutan pero nabigo lamang siya. Naging daan naman ito para mapalapit sa kanyang magulang. Gayon pa man, nanatili siyang nag-aalinlangan sa mga itinuturo ng Biblia.

Matutunghayan natin sa Biblia ang isa ring lalaki…

Maging Handa

Karamihan sa mga katrabaho ni Mike ay kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa Dios at wala ring pakialam. Pero, alam nila na may malasakit sa kanila si Mike. Minsan, dahil malapit na ang Linggo ng Pagkabuhay, may nagtanong kay Mike kung ano ang kaugnayan nito sa Pista ng Paglampas ng Anghel.

Ikinuwento naman ni Mike kung paanong pinalaya ng Dios…

Ano ang mayroon sa Pangalan?

Ipinahintulot ng Dios na isilang sa araw ng Biyernes ang aming anak na si Kofi at akmang-akma ang ipinangalan namin sa kanya dahil lalaking ipinanganak ng Biyernes ang ibig sabihin nito. Hango rin ang kanyang pangalan sa kaibigan naming tagaGhana na isang pastor. Namatay na ang nag-iisa niyang anak. Lagi niyang ipinapanalangin ang anak kong si Kofi.

Hindi natin malalaman…