Maaaring manatili sa ating puso ang galit, kalungkutan at kawalan ng kapayapaan dulot ng mga nararanasan nating kabiguan. Malaki ang epekto nito sa ating buhay, piliin man nating kalimutan o kimkimin nalang. Sinisikap nating kalimutan ang sakit pero sa tuwing naaalala natin ang pangyayari, mapagtatanto nalang natin na masakit pa rin pala.

Ipinapaalala naman ni Oswald Chambers na isang tagapagturo ng Biblia na kumikilos ang Dios sa buhay ng bawat isa sa atin. Sinabi ni Oswald, “Huwag tayong matakot kung muli tayong nasasaktan sa tuwing naaalala natin ang masasamang pangyayari sa ating buhay. Hayaan natin ito sa ating alaala dahil ginagamit ito ng Dios para patatagin tayo. Gagawin din Niya na ang ating mga kabiguan ay magbubunga ng katagumpayan sa hinaharap.”

Sa Lumang Tipan naman ng Biblia, ipinaalam ng Dios sa bansang Israel na sasakupin sila ng Babilonia. Sinabi pa ng Dios na paglingkuran Siya sa lugar na iyon at patatagin ang pananampalataya hanggang sa muli silang ibalik ng Dios sa Israel. Sinabi ng Dios, “Alam Ko kung paano Ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nʼyo…at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan” (JEREMIAS 29:11 ASD).

Hinihikayat tayo ng Dios na ituon ang ating isip sa Kanya. Huwag nating hayaan na mabuhay tayo sa masasakit na pangyayari ng nakaraan. Sa halip, magtiwala tayo sa Dios. Gagamitin Niya ang ating mga malulungkot na alaala para patatagin tayo.