Sa panahon ngayon, masyado nang matindi ang pagtingala sa mga sikat na personalidad. Kaya, hindi na kataka-taka na kailangan mong magbayad ng napakalaking halaga para lang makausap sila ng personal.

Isa ring sikat na personalidad ang turing ng marami kay Jesus. Sinusundan nila si Jesus saan man Siya magpunta, nakikinig sa Kanyang mga itinuturo, pinapanood ang Kanyang mga himala at humihingi sa Kanya ng kagalingan. Sa kabila nito, hindi Siya nagmataas at bukas ang Kanyang puso para sa lahat. Nang humiling ang alagad Niyang si Santiago at Juan na makakakuha ng mataas na posisyon sa Kanyang kaharian, pinaalalahanan ni Jesus ang lahat ng Kanyang alagad. Sinabi Niya, “ang sinuman sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat” (MARCOS 10:43-44 ASD).

Pagkasabi nito sa kanila, dumaan sa Jerico si Jesus at ang mga sumusunod sa Kanya. Doo’y nakakita siya ng isang bulag. Tinanong Niya ito, “Ano ang gusto mong gawin Ko sa iyo?” Sumagot ang bulag, “Guro, gusto ko pong makakita (TAL. 51 ASD).

Pumarito si Jesus “hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng [Kanyang] buhay para maligtas ang maraming tao” (TAL. 45 ASD). Tulad ni Jesus, nawa’y maging mahabagin din tayo at bukas ang puso para sa lahat.