Ikinuwento ng manunulat at pastor na si Erwin Lutzer ang tungkol sa pag-uusap nina Art Linkletter at isang bata na iginuguhit ang mukha ng Dios. Sinabi ni Linkletter sa bata, “Hindi mo maiguguhit ang mukha ng Dios dahil wala pang nakakakita sa Kanya.” Sumagot naman ang bata, “Malalaman po nila ang hitsura ng Dios pagkatapos ko itong iguhit.”

Maaaring palaisipan sa atin kung ano ang hitsura at ang mga katangian ng Dios. Mabuti ba Siya? Mabait ba Siya? Mapagmahal ba Siya? Ang simpleng sagot sa mga tanong na ito ay ang tugon ni Jesus sa hiniling sa Kanya ng kanyang alagad na si Felipe, “Panginoon, ipakita po Ninyo sa amin ang Ama.” Sumagot si Jesus, “Kaytagal na ninyo Akong kasama, hanggang ngayo'y hindi mo pa Ako kilala? Ang nakakita sa Akin ay nakakita na sa Ama” (JUAN 14:8-9 MBB).

Tumingin tayo kay Jesus kung nais nating makita ang Dios. Ayon kay apostol Pablo, “Si Cristo ang larawan ng Dios na di nakikita” (COL. 1:15). Maaari nating basahin ang unang apat na aklat sa Bagong Tipan upang mas makita at malaman natin ang tunay na mga katangian ng Dios.

Sinabi ng isa kong kaibigan na ang pinaniniwalaan niyang Dios ay nakita niya sa katauhan ni Jesus. Kung patuloy naman tayong mag-aaral ng Salita ng Dios, matutuklasan natin na si Jesus ang Dios na ating hinahanap at kailangan natin sa ating buhay.