Matapos ang masayang pagdiriwang ng kapaskuhan, natutuon na ang isip ko sa bagong taon. Pinagbulayan ko ang mga nangyari sa akin nitong nagdaang taon, at umaasa ako na mas magiging maganda ang mangyayari sa panibagong taon. Sa aking pagbubulay, naalala ko ang lungkot at pagsisisi dahil sa mga nagawa kong mali. Pero dahil sa paparating na bagong taon, lumalakas ang loob ko sa hatid nitong bagong pagasa. Naisip ko na makakapagsimula akong muli na puno ng pag-asa anuman ang nangyari sa akin nitong nagdaang taon.

Hindi naman maikukumpara sa nararamdaman kong pag-asa ang na- ramdaman ng mga Israelita noon. Pinayagan kasi silang makabalik sa kanilang bansa makalipas ang 70 taon na pagkabihag.

Matagal na panahon na naghirap ang mga Israelita sa Babilonia dahil sa kanilang pagsuway sa Dios. Binihag sila noon ng hari ng Babilonia, pero inudyukan ng Dios si Haring Cyrus na pabalikin ang mga Israelita sa kanilang bansa para muling itayo ang templo ng Dios (EZRA 1:2-3). Ibinalik din ni Haring Cyrus ang lahat ng kayaman na kinuha sa templo ng Dios. Dahil dito, makakapagsimula sila muli sa lupain na ibinigay sa kanila ng Dios.

Anuman ang ating mga nagawang pagkakamali noon, kung ihihingi natin ito ng tawad sa Dios, tiyak na patatawarin Niya tayo at bibigyan ng pagkakataon na makapagsimula muli. Ito ang pag-asang ibinibigay sa atin ng Dios.