Noong unang panahon, itinuturing na isang talunan ang isang bansa kapag wasak ang pader na nakapaligid dito. Kaya, muling inayos ng mga Israelita ang pader ng Jerusalem. Sinabi sa Biblia na ginagawa nila ito ng nagtutulungan.

Binanggit naman sa aklat ng Nehemias ang listahan ng mga taong tumulong para maayos muli ang pader. Sa unang tingin ay masasabi na tila nakakatamad basahin ang bahaging ito. Pero, binanggit din dito kung paano nagtulungan ang buong bansa para muling maayos ang pader. Mababasa rin natin na nagkaisa ang mga pari sa templo at ang mga pinuno ng bayan. Tumulong din maging ang mga tagagawa ng mga pabango, mga panday, gayon din ang mga nakatira sa kalapit na bayan. Tumulong rin ang mga anak na babae ni Sallum at mga kalalakihan ng bansa (3:12). At ang iba naman ay tumulong para maayos ang ibang bahagi ng pader (TAL . 5, 27).

Dalawang bagay ang mapapansin sa mga talatang ito. Una, tulong-tulong na nagtrabaho ang mga tao para sa isang layunin. Pangalawa, mahalaga ang naging bahagi ng bawat isa kahit maliit o malaki ang nagawa nila kumpara sa iba.

Maraming hindi maayos ang buhay ngayon. Pero dumating si Jesus upang ayusin ito. Maaari rin tayong makatulong sa iba para maging maayos din ang kanilang buhay. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ginawa ni Jesus sa kanila. Dapat na magtulungan ang bawat isa sa malaki o maliit na paraan para magkaroon ng isang kalipunan na nagmamahal kay Jesus.