May dalawang lalaking nakulong dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nahatulan sila ng bitay. Habang nasa bilangguan, nalaman nila ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus at nagtiwala sila sa Kanya. Binago sila ng Dios simula noon. Nang bibitayin na sila, nanalangin sila at umawit. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Dios, at sa tulong ng Banal na Espiritu, buong tapang nilang hinarap ang kamatayan.

Sinunod nila ang halimbawang ipinakita ng ating Tagapagligtas na si Jesus. Nang malaman ni Jesus na nalalapit na ang Kanyang kamatayan, umawit pa siya kasama ng Kanyang mga kaibigan. Nakamamanghang isipin na nagagawa pang umawit ni Jesus sa kabila ng Kanyang sitwasyon. Pero mas nakamamangha ang inawit Niya na makikita sa Salmo 113-118. Kahit nalalapit na ang Kanyang kamatayan (116:3), pinapurihan Niya ang tapat na pag-ibig ng Dios Ama (117:2).

Pinasalamatan Niya rin ang Dios Ama sa pagliligtas Niya sa Kanya (118:14). Tiyak na nagbigay ng kapanatagan kay Jesus ang mga Salmong iyon noong gabi bago Siya mamatay sa krus.

Dahil sa lubos na nagtitiwala si Jesus sa Kanyang Ama, nagawa Niyang umawit sa kabila ng nalalapit Niyang kamatayan na hindi naman nararapat para sa Kanya. Dahil naman kay Jesus, makakaya nating harapin nang buong tapang ang anumang pagsubok sa buhay. Alam din natin na kasama natin ang Dios.