May dalawang lalaking iniwan ang propesyon nila sa larangan ng sining para maging tagapaglingkod ni Jesus. Napagdesisyunan ni James O. Fraser (1886-1938) na iwan ang pagiging isang tanyag na piyanista sa Inglatera at magsilbi sa tribo ng Lisu sa Tsina. Nagpasya naman si Judson Van DeVenter (1855-1939) na maging tagapagpahayag ng Salita ng Dios kaysa sa maging magaling sa larangan ng sining. Dahil sa pagsunod sa Dios, nalikha ni Judson ang kilalang awit na “I Surrender All.”

Isang magandang paglilingkod din naman sa Dios ang maging eksperto sa sining. Pero napagtanto ng dalawang lalaking ito na mas higit na dapat sumunod at maglingkod sa Dios.

Maaaring nahamon sina James at Judson sa ipinayo ni Jesus sa mayamang batang pinuno. Ipinayo ni Jesus na ibenta nito ang lahat ng kanyang ari-arian at sumunod kay Jesus (Marcos 10:17-25). Sinabi naman ni Jesus na higit na pagpapalain ng Dios ang sinumang susunod sa Kanya (Tal. 30). Ipapagkaloob ng Dios ang nararapat sa atin ayon sa karunungan Niya: “Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila” (Tal. 31).

Saan man tayo dalhin ng Dios, nararapat na sumunod at maglingkod tayo sa Kanya sa bawat sandali ng buhay natin. Nais ng Dios na palagi tayong sumunod sa Kanya. Nariyan ang palaging pagtulong Niya sa tuwing sumusunod tayo sa Kanya.