Noong 2020, naging tanyag sa Jerusalem ang Dan Hotel sa bago nitong pangalan na “Hotel Corona.” Inilaan kasi ito ng pamahalaan nila para sa lahat ng taong nagpapagaling sa sakit na COVID-19.

Sa hotel na ito malayang kumanta, sumayaw at tumawa ng magkakasama ang mga may sakit. Makikita rin sa kanila ang kasiyahan at pagkakaisa na hindi karaniwang makikita sa bansang ito. Dahil laging may sigalot sa bansang Israel, lalo na sa pagitan ng pulitika at relihiyon, kaya hindi nagkakasundo ang mga tao sa bansang ito. Ngunit naging daan ang Hotel Corona upang matuto ang bawat isa na nanatili doon na makipagkapwa-tao.

Tulad naman ng may mga sakit sa hotel, mabilis tayong mapalapit sa mga taong mayroong kaparehas na karanasan at pinagdadaanan katulad ng sa atin. Kahit na mayroong magkakaibang paniniwala sa buhay at sa ibang bagay. Ito ang nais na ipaalala ni Apostol Pablo sa atin na para sa lahat ang Magandang Balita tungkol kay Jesus (2 Corinto 5:15). Dahil sa kabila ng ating pagkakaiba, maaari pa rin tayong magdamayan sa ating kabiguan, sa tulong ng Magandang Balita upang mas maunawaan natin ang bawat isa at upang maranasan ang kagalingan na nagmumula sa Dios.

Ganito rin naman kung magtitiwala tayo na mayroong “isang namatay para sa lahat...Kaya ngayon ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao” (Tal. 14). Sa halip, “ang pag-ibig ni Cristo ang Siyang nag-uudyok” (Tal. 14) sa atin na ibahagi ang Kanyang pag-ibig at layunin sa mga taong minamahal ng Dios.