Month: Oktubre 2019

Ang kuwento ni Ruth

Si Ruth ay mahigit 80 taong gulang na ngayon. Marami na siyang hindi kayang gawin dahil sa katandaan. Kung titingnan siya, mukhang hindi siya maituturing na maipluwensiya sa grupo naming mga nagtitiwala kay Jesus.

Gayon pa man, kapag ikinukuwento na niya sa amin kung paano siya iniligtas ng Panginoon, maituturing siya na isang buhay na patotoo. Noong mga nasa tatlumpung taon…

Tuklasin

Isa sa mga paborito kong karakter na nilikha ni Charles Schulz ay makikita sa kanyang libro tungkol sa mga kabataan sa simbahan. Ito ay ang kabataang lalaki na may hawak na Biblia habang kausap sa telepono ang kanyang kaibigan. Sinabi nito sa kaibigan, “Sa tingin ko’y nagawa ko na ang isa sa mga unang hakbang sa pagtuklas ng misteryo ng Lumang…

Katapatan ng Dios

Noong hindi pa kami nagtitiwala kay Jesus, binalak naming mag-asawa na maghiwalay. Pero noong magtiwala na kami kay Jesus, sinikap naming panumbalikin ang pagtingin namin sa isa’t isa. Humingi kami ng tulong sa Banal na Espiritu para baguhin kami. Tinuruan kami ng Dios na mahalin at pagtiwalaan Siya maging ang isa’t isa anuman ang mangyari.

Pero kahit malapit na ang ika-25…

Tulad sa Puno

Pagkalipat ng mga kaibigan ko sa kanilang bagong bahay, nagtanim sila ng wisteria. Isa itong uri ng halaman na namumulaklak. Pagkalipas ng maraming taong pag-aalaga sa halaman, namatay ito. Nakasipsip kasi ang mga ugat nito ng kemikal. Pagkaraan ng isang taon, nagulat sila nang may umusbong sa lupa kung saan inakala nilang namatay ang halaman.

Mababasa naman sa Biblia na inihahalintulad…

Pangangalaga ng Dios

Natatanaw ko mula sa bintana ng aming opisina ang mga squirrel isang uri ng hayop na parang daga. Bilang paghahanda sa panahon ng taglamig, nagmamadali ang mga squirrel sa pag-iipon ng kanilang pagkain at sa paghahanap ng kanilang mapagtataguan. Nalilibang ako sa nagagawa nilang tunog. Kung dadaan ang isang squirrel at grupo ng mga usa sa aming bakuran, mas malakas pa…