Si Dr. William Wallace ay isang misyonerong doktor sa Wuzchou, China noong mga 1940s. Nilusob sila ng mga Hapon nang mga panahong iyon. Si Dr. William ang namamahala sa isang ospital at nagpatuloy siya sa pagtanggap ng mga pasyente sa kabila ng banta ng pagatake ng kanilang mga kalaban.

Noong mga panahong iyon na nasa panganib ang kanyang buhay, naging paalala kay Dr. William ang nakasaad sa Filipos 1:21 na kung mabubuhay man siya, patuloy siyang mabubuhay para kay Jesus. Pero kung mamatay siya, alam niyang makakasama niya si Jesus sa walang hanggan. Mas naging makahulugan ang talatang iyon nang mamatay si Dr. William habang nakakulong dahil sa salang hindi naman niya ginawa noong 1951.

Magsisilbi ring paalala sa ating mga nagtitiwala kay Jesus ang talatang iyon sa tuwing haharap tayo sa mga pagsubok o kapahamakan. Magiging malakas ang ating loob kung nakatuon tayo kay Jesus at lubos natin Siyang minamahal. Hindi magiging balakid ang kapahamakan dahil alam natin na tutulungan tayo ng Banal na Espiritu at may mga tao ring nananalangin para sa atin (TAL. 19). At dahil nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Dios sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, may kagalakan tayo dahil natitiyak natin na makakasama natin Siya sa walang hanggan matapos man ang buhay natin dito sa mundo.

Nawa’y patuloy tayong maglingkod sa Dios at maipakita ang Kanyang pagmamahal sa iba sa kabila ng mga nararanasan nating paghihirap.