Nang minsang maglaba ako, napuno ng tinta ng ballpen ang mga puting tuwalyang nilalabhan ko. Kumalat ang asul na tinta sa mga tuwalya. Kahit ibabad ko pa ang mga ito sa anumang pampaputi, hindi na matatanggal ang mantsa sa mga tuwalya.

Itinapon ko ang mga tuwalya kahit labag sa kalooban ko. Habang itinatapon ko ang mga ito, naalala ko ang sinabi ni Propeta Jeremias tungkol sa hindi magandang epekto ng kasalanan. Inihayag ni Jeremias na ang pagtalikod ng mga Israelita sa Dios at ang pagsamba nila sa mga dios-diosan (JEREMIAS 2:13) ay nagdulot ng permanenteng mantsa sa kanilang relasyon sa Dios. Sinabi sa kanila ng Dios, “Maligo man kayo at magsabon nang magsabon, makikita Ko pa rin ang dumi ng mga kasalanan ninyo” (TAL. 22). Wala silang magagawa para matanggal ang dumi na dulot ng kanilang kasalanan.

Imposible talagang matanggal ang dumi ng ating kasalanan sa sarili nating kakayanan. Gayon pa man, magagawa ito ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, nilinis Niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan (1 JUAN 1:7).

Mahirap man itong paniwalaan, panghawakan natin ang katotohanang ito: walang kahit anong masamang epekto ng kasalanan ang hindi kayang alisin ng Dios. Nais ng Dios na linisin ang epekto ng kasalanan sa atin at nais rin Niyang manumbalik tayo sa Kanya (TAL. 9). Sa pamamagitan ni Jesus, makakapamuhay tayo sa bawat araw nang may kalayaan at pag-asa.