Nagsimula ang araw na iyon na tulad ng ibang pangkaraniwang araw, pero natapos ito sa isang malagim na pangyayari. Dinukot si Esther at ang iba pang daan-daang kababaihan sa eskuwelahan ng isang relihiyosong militanteng grupo. Pagkalipas ng isang buwan, pinalaya na ang lahat maliban kay Esther na tumangging ipagkaila si Jesus.

Habang binabasa namin ng mga kaibigan ko ang kuwento ni Esther at ng iba pang pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, naantig ang aming damdamin. Ano kaya ang maaari naming gawin para sa kanila?

Ikinuwento naman ni Pablo sa mga taga-Corinto ang paghihirap na dinanas niya sa lalawigan ng Asia. Matindi ang dinanas nila ng kanyang mga kasama na halos hindi na nila makayanan at nawalan na sila ng pag-asang mabuhay pa (2 CORINTO 1:8). Pero sa kabila noon, malaki ang naitulong ng mga panalangin para sa kanila ng mga kapwa nila mananampalataya (TAL. 11).

Maaari pa rin nating alalahanin ang ating kapwa mananampalataya na dumaranas ng paghihirap sa panahon ngayon. May magagawa tayo para sa kanila. Ipanalangin natin ang mga hinahagupit, pinahihirapan at inaapi dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ipanalangin natin na makasumpong sila ng kapayapaan, pag-asa at lakas ng loob. Idalangin din natin na patuloy nawa silang patatagin ng Dios habang naninindigan sa kanilang pananampalataya kay Jesus.