Month: Hulyo 2021

Sa Paningin ng Dios

Hindi ko malilimutan nang ipakilala ko sa aking pamilya ang aking mapapangasawa. Tinanong siya ng dalawa kong nakatatandang kapatid kung ano ang nagustuhan niya sa akin. Masayang sinabi ng aking mapapangasawa na sa biyaya ng Dios ay nabago ako bilang isang mabuting lalaki na minahal niya.

Masaya ako sa sinabi ng aking mapapangasawa. Tila sumasalamin ito sa kung paano tayo minamahal…

Babaguhin ng Dios

Habang nakadestino ako sa Germany bilang sundalo, bumili ako ng bagong 1969 Volkswagen Beetle. Napakaganda ng kotseng iyon. Pero sa pagtagal ng panahon, may mga pagbabagong nangyari sa aking sasakyan. Nasira ang pinto nito dahil sa isang aksidente. Naisip ko na dapat ipaayos at baguhin na ang sasakyan ko. Pero dahil malaking halaga ang kailangan sa pagpapagawa nito, hindi ito nangyari.…

Tunay na Kapahamakan

Maituturing na kalunos-lunos na trahedya ang malulong sa heroin. Kapag nalulong ang isang tao sa drogang ito, hindi na siya hihinto at gugustuhin na mas damihan pa ang paggamit kahit maaari na niya itong ikamatay. Hindi alintana ng mga lulong sa heroin kahit mabalitaan pa nila na may namatay dahil dito. Mas nakatuon sila sa kung saan sila makakuha ng bawal…

Matiyagang Paglilingkod

Kung tayo ay nabuhay sa panahon ni William Carey (1761- 1834), masasabi natin na hindi siya magiging matagumpay sa buhay. Pero ngayon, kinikilala si Carey bilang ama ng makabagong pagmimisyon. Mga manghahabi noon ang kanyang mga magulang. Hindi rin siya naging matagumpay na guro at sapatero pero nagsariling sikap siya sa pag-aaral ng wikang Griyego, Hebreo at Latin. Paglipas ng maraming…

Sa Kabila ng Kahinaan

Minsan, inutusan ng tagapangasiwa ng isang kompanya sa Brasil ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang trabaho. Nang hingin niya ang kopya ng ulat ng kanyang mga tauhan, hindi kumpleto ang natanggap niya.

Inalam ng tagapangasiwa kung bakit hindi nila ito nakumpleto at natuklasan niya na karamihan sa kanila ay hindi marunong magbasa. Maaari niyang tanggalin ang mga ito sa kanilang…