May isang proyekto noon na ibinigay sa akin na tila napakaimposibleng gawin. Bukod sa kailangan ko itong tapusin sa maikling panahon, nahirapan din ako sa pagiisip ng mga tamang salita para sa isinusulat ko. Nagdulot ito sa akin ng pagkapagod at nakaramdam din ako ng pagkabigo na halos gusto ko na lang sumuko. Pinayuhan naman ako ng kaibigan ko na baka kailangan ko muna ng pahinga at kumain.

Alam kong tama ang kaibigan ko. Naalala ko sa payo niyang iyon si Propeta Elias at ang masamang mensahe na natanggap nito mula kay Jezebel (1 HARI 19:2). Matapos magtagumpay ni Elias laban sa mga bulaang propeta, nagpadala ng mensahe si Jezebel na papatayin niya si Elias. Hindi maganda ang naidulot nito kay Elias.

Natakot siya at ninais niya na lang na mamatay. Pero nagbago ang pakiramdam ni Elias matapos niyang makatulog nang mahimbing at dalawang beses na binisita ng anghel ng Dios para bigyan ng makakain. Nakapagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay dahil sa pagkakaloob sa kanya ng Dios ng panibagong lakas.

Kung lubos na mahirap ang ating lakbayin sa buhay (TAL. 7), maaaring kailangan din muna nating magpahinga at kumain ng masarap na pagkain. Madali tayong malulugmok sa takot at pagkabigo kung pagod tayo o nagugutom. Sa pamamagitan ng pagtugon ng Dios sa mga pangangailangan ng ating pisikal na katawan, magagawa nating harapin ang mga dapat nating gawin lalo na ang paglilingkod sa Kanya.