Month: Pebrero 2020

Pakpak ng Agila

Ayon kay Propeta Isaias ang paghihintay sa Panginoon ay ang umasa ng buong pagtitiwala na gagawin ng Dios ang Kanyang mga ipinangako. Naghihintay kasi tayo sa pagliligtas sa ating mahirap na kalagayan.

Pero alam naman natin na tiyak na mangyayari ito sa hinaharap. Sinisigurado rin naman ito sa atin ni Jesus. Sinabi Niya, “Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng…

Nawala Pero Nakita

Minsan, nabahala kaming mag-asawa nang aming mabalitaan na nawawala ang ina ng aking asawa. May sakit pa naman ang kanyang ina ng pagkawala ng alaala. Iniisip namin na nagpalaboy-laboy siya o sumakay ng bus para umuwi. Habang iniisip namin ang maaaring mangyari sa aking biyenan, idinalangin namin sa Dios na makita namin siya.

Makalipas ang ilang oras, may nakakita sa aking…

Huwag Kang Matakot

Nagkakaroon ng masamang epekto sa ating katawan ang pagkatakot o pagkasindak. May pagkakataon na sumasakit ang ating tiyan, kumakabog ang ating dibdib o kaya naman nahihirapan tayong huminga. Palatandaan din ito na nababalisa ang ating katawan.

Nakaranas din naman ng pagkatakot ang mga alagad ni Jesus. Matapos pakainin ni Jesus ang 5,000 katao, pinapunta ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa…

Magbigay ng Lubos

Minsan, dumalaw sa amin ang kaibigan ko kasama ang kanyang maliit na anak. Sinabi ng 6 gulang kong anak noon na si Xavier na gusto niyang bigyan ng laruan ang maliit na bata. Natuwa ako sa aking anak. Pero nagulat ako ng ibigay niya ang mamahaling laruan na binili ng kanyang ama para sa kanya. Alam ng kaibigan ko kung gaano…

Ang Ating Pundasyon

Sa maraming taon na lumipas, nagtatayo pa rin ang mga tao ng kanilang bahay sa mga lugar na madalas gumuho ang lupa. Ang ilan sa mga taong iyon ay alam ang puwede talagang gumuho ang lupa na pinagtayuan nila ng bahay. Pero ang iba nama’y hindi sila nasabihan. Sinabi naman ng isang pahayagan na The Gazette, “40 taon nang nagbibigay ng…